Winkelwagen
Product is toegevoegd aan winkelwagen
strooizout_eurosalt-2

Voorwaarden

 1. Definities en begrippen
  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Eurosalt: de besloten vennootschap EUROSALT HANDELMAATSCHAPPIJ B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Moerdijk, en alle aan haar gelieerde vennootschappen.
   2. Koper: de wederpartij/ contractspartij van Eurosalt waarmee zij een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
   3. Overeenkomst: de Schriftelijke afspraken tussen Eurosalt en Koper.
   4. Schriftelijk: (aangetekende) brief, deurwaardersexploot en communicatie via elektronische weg, zoals e-mail. WhatsAppcommunicatie valt hier uitdrukkelijk niet onder.
   5. Zaken: alle producten/goederen geleverd of te leveren door Eurosalt.

 

 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Eurosalt en Koper, ook na het beëindigen van een Overeenkomst.
  • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden die door Koper mochten worden gebruikt of waarnaar door Koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk Schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten Overeenkomsten.
  • Door bestellen wordt akkoord gegeven voor toepasselijkheid algemene voorwaarden Eurosalt en afwijzing eigen voorwaarden koper.

 

 1. De aanbieding
  • Alle aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke van Eurosalt zijn geheel vrijblijvend evenals alle mededelingen betreffende technische hoedanigheden en dergelijke van Zaken van Eurosalt en betreffende leveringstijden, waarvan slechts globale opgave kan worden gedaan, uitgaande van normale omstandigheden.

 

 1. Totstandkoming van een Overeenkomst
  • Een Overeenkomst komt tot stand nadat Eurosalt deze Schriftelijk aan Koper heeft bevestigd dan wel Eurosalt met de uitvoering is begonnen.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van Eurosalt aan Koper telkens plaats Overeenkomstig Incoterm Ex Works (ofwel: ‘Af Magazijn’) als bedoeld in Incoterms versie 2020 van de International Chamber of Commerce (ICC). De levering en overgang van het risico van de Zaken (verlies, diefstal en beschadiging) bij levering Ex Works geschiedt naar Koper door ter beschikkingstelling van de Zaken van Eurosalt aan Koper c.q. aan de eerste vervoerder vanaf de locatie (Magazijn) van Eurosalt, dan wel een andere overeengekomen plaats van levering.
  • De overeengekomen levertijden gelden als indicatief en niet als fatale termijn.
  • Een overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft Koper niet het recht op vergoeding van schade, kosten en/of de Overeenkomst met Eurosalt geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Eurosalt is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Tevens is zij vrij in keuze van vervoer en vervoerder.
  • Eurosalt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de levering te schorsen indien Koper nog niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen in gevolge door Eurosalt reeds eerder gedane leveringen.
  • Indien Koper weigert de Zaken af te nemen heeft Eurosalt het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Eurosalt op volledige schadevergoeding.

 

 1. Prijzen
  • Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting. Transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Zaken reizen voor risico koper, ook als Eurosalt kosten betaalt.
  • Eurosalt heeft het recht de prijzen te verhogen met, op de dag waarop de Overeenkomst gesloten wordt, nog niet bekende heffingen of verhogingen van heffingen, zoals accijnzen en belastingen, arbeidskosten, prijswijzigingen van toeleveranciers, et cetera, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Deze heffingen dienen als bestanddeel van de prijs door Koper te worden betaald. Eurosalt is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig jegens Koper.

 

 1. Betaling
  • De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is. Het is Koper niet toegestaan (ook in het geval van klachten en/of creditnota’s en/of tegenvorderingen betaling van facturen van Eurosalt geheel en/of gedeeltelijk op te schorten of te verrekenen.
  • Vanaf het moment van verzuim (artikel 7.1), is Koper:
   1. een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand;
   2. buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van Eurosalt op vergoeding van andere schade;
   3. alle door Eurosalt te maken gerechtelijke kosten , teneinde nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstellingen. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
  • Alle vorderingen van Eurosalt zijn direct opeisbaar en Koper is direct in verzuim in de volgende gevallen:
   1. Koper komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Eurosalt, daarmee samenhangende Overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
   2. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert;
   3. Er door Koper of tegen Koper een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, Koper of een derden voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval Koper in staat van faillissement is verklaard dan wel Koper in aanraking komt met enige insolventieprocedure;
   4. Er bij Eurosalt anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, waardoor Koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van Eurosalt;
   5. Er door Koper een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of op Koper van toepassing wordt verklaard c.q. enige vorm van schuldsanering wordt voorgesteld;
   6. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Koper;
   7. In geval van een rechtspersoon als Koper wordt ontbonden en geliquideerd of indien Koper natuurlijk persoon is, Koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
   8. Na staking of overdracht van de onderneming door Koper
  • Eurosalt is in het geval van verzuim en in de gevallen (a tot en met h), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering (alsook de aanmaak of bewerking van voor levering bestemde) van Zaken op te schorten, onverminderd het recht van Eurosalt gelijktijdig betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor betaling van de te leveren Zaken te vorderen, zulks ter beoordeling van Eurosalt.
  • Betalingen van Koper strekken steeds eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschuldigde rente en tot slot op de hoofdsom en lopende rente, dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat Koper vermeldt bij de betaling.
  • Nadat Koper alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Eurosalt de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Eurosalt en/of van de toeleveranciers van Eurosalt bestaande mogelijkheden, voor levering van de Zaken nodig is.
  • Eurosalt is bevoegd om haar vorderingen op Kopers en andere debiteuren aan een of meer door haar aan te wijzen derden (zoals een factoringmaatschappij) over te dragen of te verpanden, zowel voor orders binnen als voor orders buiten Nederland. Eurosalt zal alsdan de Kopers en andere debiteuren Schriftelijk informeren op welke bankrekening de facturen dienen te worden betaald.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Eurosalt behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren Zaken voor, totdat integraal alle verplichtingen voldaan zijn. Het is Koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
  • Koper verplicht zich hierbij tegenover Eurosalt om de in 8.1. bedoelde Zaken tegen de risico’s van teniet gaan en beschadiging in welke vorm ook te verzekeren en tot het moment van betaling zoals in artikel 7 aangegeven, verzekerd te houden bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeraar. Koper verplicht zich hierbij voorts om aan Eurosalt, op haar eerste verzoek, onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de opdrachtgever ter zake van deze Zaken jegens zijn verzekeraar heeft of mocht verkrijgen.
  • Indien Koper uit of mede de in 8.1 bedoelde Zaken een nieuwe zaak vormt of doet vormen dan is dit een zaak die Eurosalt voor zichzelf doet vormen en houdt Koper deze voor Eurosalt als eigenaar totdat aan alle verplichtingen als in 8.1. bedoeld, is voldaan.
  • Indien enige zaak ingevolge 8.1 en 8.3 aan Eurosalt toekomt dan kan Koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
  • Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in 8.1 bedoeld, is Eurosalt gerechtigd de Zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper verleent Eurosalt reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle kosten verbonden aan het (doen) halen van de Zaken komen voor rekening van Koper.

 

 1. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
  • Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de Zaken aan de Overeenkomst beantwoorden. De hoeveelheden zoals vermeld op vervoersbonnen of dergelijke documenten, worden geacht juist te zijn indien niet terstond na ontvangst Schriftelijk wordt gereclameerd. Het tegenbewijs rust op Koper.
  • Koper is gehouden geleverde Zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
  • Klachten over Zaken dienen door Koper op straffe van verval van alle rechten en vorderingen Schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht, alsmede onder vermelding van het factuurnummer en ordernummer en eveneens voorzien beeldmateriaal (ofwel: foto’s van de Zaken), te geschieden in geval van;
   1. Zichtbare klachten: binnen 48 uur nadat levering heeft plaatsgevonden;
   2. Niet-zichtbare klachten: binnen 14 werkdagen, nadat Koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren
  • Iedere klacht over een factuur dient op straffe van verval van alle rechten en vorderingen Schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur, bij gebreke waarvan de factuur als juist en onbetwist wordt beschouwd.
  • Geen reclamaties worden geaccepteerd op Zaken, welke geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
  • Koper moet Eurosalt in de gelegenheid stellen om de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken. Indien Koper Eurosalt geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en) en/of Koper de Zaken niet op de juiste wijze heeft bewaard of behandeld, vervalt ieder vorderingsrecht van de Koper jegens Eurosalt welke betrekking heeft op de geleverde Zaken.
  • Van een tekortkoming zijdens Eurosalt is in ieder geval geen sprake indien Zaken beperkingen/gebreken bevatten die:
   1. inherent zijn aan de aard en eigenschappen van de Zaak; en/of
   2. niet essentieel zijn, waaronder maar niet beperkt tot geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven gewichten, aantallen, alsmede andere dergelijke gegevens;
   3. niet toezien op de Zaak zelf, waaronder maar niet beperkt tot klachten over de emballage (de pallets), Zaak labels, en de beschermhoes voor Zaken.
  • Indien er sprake is van een gegronde klacht is Eurosalt slechts gehouden om naar zijn keuze Zaken te vervangen of ontbrekende Zaken alsnog te leveren, dan wel het deel van het factuurbedrag waar de gegronde klacht op toeziet, te crediteren, hiertegen kan Koper niet protesteren.
  • Indien Koper Zaken van een bepaald merk heeft besteld bij Eurosalt, dan heeft Eurosalt evenwel het recht om Zaken van een ander merk te leveren indien de specificaties en toepassing van de Zaken nagenoeg identiek zijn aan de Zaken van het merk waarop de bestelling toeziet. Hiertegen kan Koper niet protesteren.
  • Retourzendingen worden alleen door Eurosalt geaccepteerd nadat Eurosalt hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen Franco te geschieden, aldus voor rekening en risico van Koper.
  • Indien Koper zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Eurosalt Zaken terugzendt, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan terugzending, ten laste van Koper. Eurosalt is in dat geval vrij de Zaken voor rekening en risico van Koper op te (laten) slaan.
  • In het geval de binnen dit artikel genoemde termijnen door Koper een Schriftelijke klacht is neergelegd bij Eurosalt, dienen eventuele rechtsvorderingen op straffe van verval van alle rechten en vorderingen uiterlijk 12 maanden na klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet- en regelgeving eerder zijn vervallen.

 

 1. Overmacht
  • Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, waaronder het onbereikbaar zijn van de bestemming per vervoersmiddel dat is aangewend, en onvoldoende toevoer/schaarste van producten/grondstoffen, piraterij, boycot, blokkade, wegafsluiting, wateroverlast, brand, oorlog, vandalisme, overstroming, terrorisme, overheidsmaatregelen, (maatregelen als gevolg van een) pandemie/epidemie, import- en exportverboden, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers of Eurosalt, wanprestatie van toeleveranciers, en alle oorzaken van buitenaf waar Eurosalt geen invloed op heeft. Deze opsomming is niet allesomvattend.
  • Tijdens en na overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Eurosalt opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden na kennisgeving door Eurosalt, zijn zowel Eurosalt als Koper gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel anderszins te beëindigen, zonder dat partijen schadeplichtig worden.
  • Indien Eurosalt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Eurosalt gerechtigd het reeds (op)geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Eurosalt is niet aansprakelijk voor de door Koper geleden schade, behoudens en voor zover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de directie of tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Eurosalt.
  • Onder schade wordt in ieder geval verstaan ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
  • Eurosalt is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan zuivere vermogensschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, milieuschade, stilstand schade en schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade) of schade die is te wijten aan voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen, dit in afwijking van artikel 6:76 BW.
  • De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van Eurosalt:
 2. Vervangen van Zaken, waar de klachten betrekking op hebben.
 3. Tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Eurosalt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de Zaken (de btw niet meegerekend) waarop de schade is vastgesteld c.q. waarop de schade betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Eurosalt voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Eurosalt is uitdrukkelijk uitgesloten. Eurosalt is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen deskundige te laten beoordelen.
  • De termijn waarbinnen Eurosalt tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van rechten beperkt tot een termijn van één maand nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
  • Koper vrijwaart Eurosalt voor (alle gevolgen van) aansprakelijkheid van derden met betrekking tot door Eurosalt aan Koper geleverde Zaken. Claims van derden worden door Eurosalt derhalve niet geaccepteerd.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  • Op de Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats van Eurosalt, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Eurosalt het recht geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, te laten beslechten bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.
  • Als Koper gevestigd of woonachtig is buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Suriname, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Eurosalt en Koper gesloten Overeenkomst(en) definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van het NAI door één arbiter die in overeenstemming met genoemd reglement wordt benoemd. De plaats van arbitrage is Rotterdam in Nederland en de arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal.

 

 1. Overige bepalingen
  • Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend dan wel vernietigbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht.
  • Bovendien bedingt Eurosalt nu reeds voor alsdan dat een zodanig niet werkzaam beding wordt omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking en werking als de tekst van het betreffende artikel weergeeft.