Winkelwagen
Product is toegevoegd aan winkelwagen
strooizout_eurosalt-2

Voorwaarden

EUROSALT HANDELMAATSCHAPPIJ B.V.

Onder Eurosalt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap EUROSALT HANDELMAATSCHAPPIJ B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoor houdende te Moerdijk.

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Eurosalt en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord-Brabant onder nummer 24179430 op 24 augustus 2006.

1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Eurosalt en haar wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden die door de wederpartij mochten worden gebruikt of waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

1.4 Door bestellen wordt akkoord gegeven voor toepasselijkheid algemene voorwaarden Eurosalt en afwijzing eigen voorwaarden koper.

2.  De aanbieding

Alle aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke van Eurosalt zijn geheel vrijblijvend evenals alle mededelingen betreffende technische hoedanigheden en dergelijke van de produkten van Eurosalt en betreffende leveringstijden, waarvan slechts globale opgave kan worden gedaan, uitgaande van normale omstandigheden.

3. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand nadat Eurosalt deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd dan wel Eurosalt met de uitvoering is begonnen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af magazijn. Onder af magazijn wordt verstaan de plaats, van waaruit door Eurosalt wordt geleverd. Het risico van de zaken gaat op de wederpartij over op het moment van aflevering zelfs indien de eigendom nog niet is overgedragen. Alle transportkosten komen, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij.

4.2 De overeengekomen levertijden gelden als indicatief en niet als fatale termijn.

4.3 Een overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de wederpartij niet het recht op vergoeding van schade, kosten en/of de overeenkomst met Eurosalt geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.4 Eurosalt is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Tevens is zij vrij in keuze van vervoer en vervoerder.

4.5 Eurosalt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de levering te schorsen indien de wederpartij nog niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen in gevolge door Eurosalt reeds eerder gedane leveringen.

4.6 Indien de wederpartij weigert de zaken af te nemen heeft Eurosalt het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Eurosalt op volledige schadevergoeding.

5. Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting. Transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Goederen reizen voor risico koper, ook als verkoper kosten betaalt.

 5.2 Eurosalt behoudt zich het recht voor wijzigingen in de kostprijsfactoren waaronder arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, brandstof, elektra, premies, valutakoerswijzigingen en/of belastingen aan de wederpartij door te berekenen.

5.3 Eurosalt behoudt zich het recht voor tussentijdse facturen te zenden. Eurosalt kan te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling op de overeengekomen prijs verlangen.

5.4 De wederpartij is verplicht tot betaling van de door Eurosalt gezonden facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Eurosalt aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden in Euro’s en zonder verrekening, aftrek, korting en/of opschorting.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Eurosalt ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Eurosalt zal alsdan gerechtigd zijn verdere levering onmiddellijk op te schorten tenzij alsnog contant wordt betaald dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van deze factuur/facturen wordt gesteld.

5.6 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij onverminderd de overige rechten van Eurosalt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, maandelijks, een rente over het (nog verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de op enig moment in Nederland geldende wettelijke rente tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het (nog verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag.

5.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Eurosalt redelijkerwijs moet maken ter handhaving en naleving van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, komen voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.8 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzing van de wederpartij.

5.9 De wederpartij kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. Bezwaar tegen een factuur geeft de wederpartij niet het recht zijn betalingen op te schorten.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1Eurosalt  behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal alle verplichtingen voldaan zijn.

Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

6.2 De wederpartij verplicht zich hierbij tegenover Eurosalt om de in 6.1. bedoelde zaken tegen de risico’s van teniet gaan en beschadiging in welke vorm ook te verzekeren en tot het moment van betaling als in 5.4 aangegeven verzekerd te houden bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeraar. De wederpartij verplicht zich hierbij voorts om aan Eurosalt, op haar eerste verzoek, onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de opdrachtgever ter zake van deze zaken jegens zijn verzekeraar heeft of mocht verkrijgen.

6.3 Indien de wederpartij uit of mede de in 6.1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt of doet vormen dan is dit een zaak die Eurosalt voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Eurosalt als eigenaar totdat aan alle verplichtingen als in 6.1. bedoeld is voldaan.

6.4 Indien enige zaak ingevolge 6.1 en 6.3 aan Eurosalt toekomt dan kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

6.5 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in 6.1 bedoeld, is Eurosalt gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Eurosalt reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Alle kosten verbonden aan het (doen) halen van de zaken komen voor rekening van wederpartij.

7. Zekerheid

7.1 Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Eurosalt terstond genoegzame en in de voor Eurosalt gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

7.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in 7.1 niet binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

8. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

8.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij Eurosalt daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

8.2 Vorderingen en verwerven, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.

8.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Eurosalt te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van de ontbrekende of vervanging van de afgeleverde zaken.

9. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

9.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven gewichten en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

9.2 De EG-regelgeving, Nederlandse regelgeving, alsmede de handelsgebruiken bepalen of er sprake is van afwijkingen.

9.3 Bij verlading af loods/werf of ander verzendadres is het ter plekke bepaalde netto-gewicht maatgevend.

10. Ontbinding/bevrijding

10.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen, welke voor hem niet uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopig) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of in geval van gegronde vrees dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen is Eurosalt ter hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eurosalt is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2  Indien de behoorlijke nakoming door Eurosalt ten gevolgde van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Eurosalt komen, waaronder de omstandigheden in artikel 10.4 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Eurosalt het recht zonder dat Eurosalt tot schadevergoeding verplicht zal zijn, de overeenkomst te ontbinden.

10.3  Ontbinding en/of opschorting heeft in geen geval tot gevolg dat reeds gefactureerde of geleverde zaken niet meer betaald dienen te worden.

10.4  Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening of risico van Eurosalt komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Eurosalt bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Eurosalt bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met betrekking tot de door Eurosalt geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, elektriciteitsstoring, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Eurosalt is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij indien en voor zover de ontstane schade het directe gevolg is van oorzaken te wijten aan de opzet of grove schuld van Eurosalt.

11.2 Eurosalt is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij levering CIF of FCA gaat het eigendomsrisico op de koper over zodra de goederen in ontvangst zijn genomen van de transporteur. Dit geldt eveneens als de levering uiteindelijk plaatsvindt anders dan op de oorspronkelijk overeengekomen bestemming. Eventueel beroep op transportschade kan uitsluitend bij de transporteur worden verhaald. Koper dient in onderhavig geval  Eurosalt  onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van dit voornemen.

11.3 Eurosalt bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

11.4 Iedere vordering jegens Eurosalt, behalve die welke door Eurosalt uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Eurosalt ingevolge dwingend-rechterlijke bepalingen.

11.6 Voor zover Eurosalt ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, althans - indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent - tot het maximale bedrag van de factuurwaarde.

11.7 Voor de interpretatie van onze handelsclausule(n) verwijzen wij naar de Inco voorwaarden geldend op het moment van sluiten van de koopovereenkomst.                       

12. Geschillen

12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Eurosalt en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met de wederpartij dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam behoudens indien partijen anders overeenkomen.

12.3 AVC2002 en IVTB laatste versie op transporten zijn van toepassing.

12.4 Ìndien één of meer bepalingen in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter nietig worden verklaard, behouden de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden hun rechtskracht.

13. Conversie

Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Deponeren onder nummer

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel/Rechtbank te Breda onder nummer  24179430 op 24 augustus 2006.

The present general terms of sale are integrally applicable to each contract of sale with Eurosalt.

Nachstehende allgemeine Verkaufsbedingungen sind ohne Beschränkung und integral auf jeden Verkaufsvertrag mit Eurosalt anwendbar.

Les conditions de vente génerales sont d’application pour toutes les ventes des Eurosalt.