Klantenservice:
0168-393200
Deutsch? Klicken Sie hier!

Duurzaam Steenzout

Tegenwoordig is er veel aandacht voor duurzaamheid in de maatschappij. Duurzaamheid van producten, werken en diensten houdt in dat er naast prijs en kwaliteit ook gekeken wordt naar de milieu- en sociale aspecten. Bij sociale aspecten gaat het om thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik.

In Nederland heeft de overheid concrete stappen gezet naar een duurzame samenleving, door middel van het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van bedrijven wordt verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord  gedragen en daarin hebben zij een eigen verantwoordelijkheid die verder gaat dan wat de wet- en regelgeving voorschrijft. Wetten en regels kunnen immers niet alles regelen en bedrijven weten zelf het beste wat zij kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van maatschappelijke problemen. Bij haar eigen inkopen heeft de overheid inmiddels een 100% duurzaamheids-focus. Dit betekent dat ook bij gladheidbestrijding duurzaamheid zal worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Bij de gladheidbestrijding worden verschillende types wegenzout gebruikt, te weten vacuümzout en steenzout. Bij duurzaam inkopen van wegenzout zullen de kwaliteits-en milieuaspecten van deze zouten worden beoordeeld.

Steenzout is een natuurproduct. Het wordt gewonnen door traditionele mijnbouw. Het heeft de juiste verhouding van fijne en grove korrels, wat een optimale dooiwerking bewerkstelligt. Ten opzichte van andere zouten heeft steenzout een laag watergehalte en een hoog percentage werkzame stof. Hierdoor onderscheidt steenzout zich effectief in kwaliteit van andere zouten.

Bij de milieuaspecten van wegenzout is het effect van het productieproces van belang. Energie en materiaalgebruik bepalen voor een groot gedeelte de duurzaamheid. In het belang van het milieu brengt de klimaatsverandering met zich mee dat er eisen gesteld worden aan de vermindering van de CO2- uitstoot bij energieprocessen. Het energieverbruik en de daaraan verbonden CO2-uitstoot bij de productie van steenzout is zeer gunstig t.o.v. vacuümzout. De uitstoot bij steenzout is een tienvoud minder dan de uitstoot bij vacuümzout.

Aanvullende studies over de CO2–uitstoot bij de productie van wegenzout worden momenteel verricht. Meer informatie over kwaliteits en milieuaspecten kunt u lezen op het hierbij gevoegde artikel.

Eurosalt steenzout……….Duurzaam en beter!

Kwaliteits- en milieu-aspecten wegenzout

.